เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน คิดดี ทำดี จริงใจต่อทุกคน

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร์


แบบทดสอบโครงงานวิทยาศาสตร์

ให้นักเรียนกากบาทข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชิ่อ....................................................................เลขที่..................................คะแนนที่ได้

1.                1.หัวข้อเรื่องที่ดี ควรได้มาโดยวิธีใด
ก.         การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ข.          การสนทนากับผู้รู้
ค.         ปัญหาที่พบโดยบังเอิญ
ง.          การอ่านหนังสือ
2.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการวางแผน
.  แผนอาจเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
  ข.  การปฏิบัติงานบางเรื่องอาจไม่จำเป็นต้อง
     วางแผนก็ได้
  ค.  บางครั้งอาจไม่ต้องปฏิบัติตามแผนก็ได้
  ง. วางแผนไว้อย่างไรควรปฏิบัติการอย่างนั้น
3.  ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของเค้าโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์
ก.  งบประมาณที่ใช้
ข.  ชื่อโครงงาน
ค.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ง.  ชื่อผู้ทำโครงงาน
4.  ในการสรุปผลการทดลอง จะต้องยึดสิ่งใดเป็นหลัก
ก.  วัตถุประสงค์
ข.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ค.  ตัวแปร
ง.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.  วิธีการใดที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกัน แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ก.  ศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อย่างเข้าใจและนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น เรื่องสารเคมี สารกัมมันตรังสี เป็นต้น
ข.  ศึกษาทดลองมากขึ้น
ค.   รักษาสภาวะแวดล้อมให้อยู่ในสมดุล
ง.   ศึกษาและสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว

6.  โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสิ่งใดมากที่สุด
ก.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ข.  แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่ละท้องถิ่น
ค.  เจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ง.  ความรู้ และประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
7.  "ปุ๋ยบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติมโตของผักบุ้งจีน" ตัวแปรอิสระคืออะไร
ก.  ผักบุ้งจีน
ข.  แสงแดด
ค.  การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน
ง.  ปุ๋ย

8.  ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์
ก.   ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ข.  ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณธรรม
ค.   สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบ
ง.   ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน
9.  ข้อมูลที่ได้จากการทดลองที่มีการควบคุมจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างไร
ก.  สมมติฐานนั้นถูกต้องหรือไม่
ข.  ทฤษฎีที่กำหนดนั้นถูกต้องหรือไม่
ค.  ข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นใช้ได้เพียงใด
ง.  ปัญหาที่คิดขึ้นถูกต้องเพียงใด
10. โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การศึกษาการ ตัดใบข้าวโพดที่มีผลกระทบต่อการเจริญ เติบโตและผลผลิต" จัดเป็นโครงงาน ประเภทใด
ก.  สำรวจ
ข.   ทดลอง
ค.  สร้างทฤษฎี
ง.   สิ่งประดิษฐ์


1 ความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม